Informacja Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie o wpływie wykonywanej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie wymagań Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 1173, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1

im. prof. Tadeusza Sokołowskiego

PUM w Szczecinie

 

wykonywana jest działalność związana z narażeniem, polegająca na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące (ogólnodiagnostyczne aparaty rentgenowskie, mammograf, pantomograf, tomografy komputerowe, angiograf, mobilne aparaty rtg śródoperacyjne z ramieniem C, mobilne aparaty rtg przyłóżkowe, gamma kamery SPECT/CT);
  • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich;
  • zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych ludziom w celu medycznej diagnostyki i leczenia;
  • przechowywaniu i stosowaniu krótkożyciowych substancji promieniotwórczych do celów diagnostycznych i terapeutycznych.

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg oraz na uruchomienie pracowni rentgenowskich przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, a także decyzja zezwalająca na uruchomienie i działanie pracowni izotopowej klasy II, wydana przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy Prawo Atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, odpowiedni pracownicy jednostki zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych (kwartalnych) pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii. w 2023 r. nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników (20 mSv/rok).

Pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego wokół aparatury, potwierdzają, że konstrukcja ścian, stropów, okien drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowniach zabezpieczają osoby pracujące oraz osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2006 r., poz. 1325) oraz w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (Dz.U. 2023 r., poz. 1173).

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionym 2023 roku nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

 

Dyrektor USK 1 PUM

dr n. med. Konrad Jarosz

 

Logotypy nad stopka

Narodowy Fundusz Zdrowia
Logo CERTA
TÜV Rheinland Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1

Ważne

Dla Pracowników

Administracja

Kancelaria w Szpitalu jest czynna:
w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 07:30 - 14:00