Prawa i obowiązki Pacjenta

Prawo polskie przyznaje szereg praw pacjentom. Prawa te są zbiorem praw, których podstawę stanowi Konstytucja RP, gwarantując każdemu prawo do ochrony życia i zdrowia, wolność i nietykalność osobistą oraz równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kolejne uprawnienia wynikają z Ustawy o działalności leczniczej oraz Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Prawa pacjenta

 

Ważne!

Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych powinno się odbywać w sposób nieuciążliwy dla innych pacjentów i poza godzinami ciszy nocnej. Ze względu na obecność aparatury medycznej i możliwość powstawania zakłóceń w jej funkcjonowaniu Dyrektor Szpitala może określić strefy i pomieszczenia, w których obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

W przypadku niezastosowania się do ww. zapisów i poleceń personelu medycznego lekarz Kliniki/Oddziału lub inna upoważniona osoba ma prawo zawiadomić ochronę, ewentualnie Policję. Gdy Pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia (albo życia, zdrowia innych osób), następuje wypisanie Pacjenta ze Szpitala.

 

Logotypy nad stopka

Narodowy Fundusz Zdrowia
Logo CERTA
TÜV Rheinland Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1

Ważne

Dla Pracowników

Administracja

Kancelaria w Szpitalu jest czynna:
w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 07:30 - 14:00