Deklaracja dostępności

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej Szpitala www.usk1.szczecin.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

 Pełna nazwa:

 Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr1
 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
 w Szczecinie

 Adres do korespondencji:

 Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr1
 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
 ul. Unii Lubelskiej 1
 71-252 Szczecin

 Adres e-mail:

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Strona internetowa:

 https://usk1.szczecin.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-14.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-25.

Status zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • na stronie internetowej znajdują się obrazy oraz banery, do których nie dodano opisów dla osób niedowidzących, opisy są dodawane sukcesywnie do w/w elementów,
  • zastosowano zwięzły tekst alternatywny, który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik – sukcesywnie uzupełniamy obrazy o teksty alttitle,
  • teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • wybrane skrypty i aplety mogą być niewidoczne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury,
  • formularze, w tym formularz wyszukiwarki, są częściowo zgodne ze standardami, pola formularzy nie są właściwie podświetlone wskazując, że jesteśmy wewnątrz pola.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • zastosowano usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony,
  • zachowano prawidłowy stosunek jasności treści tekstu do tła oraz odpowiedni kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść,
  • strona umożliwia zmianę kontrastu i powiększenia wielkości liter,
  • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Szpital zobowiązuje się dostosować stronę www.usk1.szczecin.pl do wytycznych w/w Ustawy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Blonkowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu (91) 425-30-52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Procedura wnioskowo-skargowa:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny uzasadniając brak możliwości zapewnienia dostępności, może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji,

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Logotypy nad stopka

Narodowy Fundusz Zdrowia
Logo CERTA
TÜV Rheinland Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1

Ważne

Dla Pracowników

Administracja

Kancelaria w Szpitalu jest czynna:
w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 07:30 - 14:00