Szczególne uprawnienia

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje pacjentom:

 • posiadającym tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”,
 • posiadającym tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
 • inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom,
 • uprawnionym żołnierzom i pracownikom oraz weteranom poszkodowanym - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • kobietom w ciąży,
 • do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych
 • posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy III Rzeszy i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością ma obowiązek przedstawić dokument potwierdzający uprawnienia.

Obowiązki świadczeniodawcy

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalu oraz ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oznacza, że:

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia,
 • w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
 • osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ustawowo nie ogranicza się wyłącznie do tzw. pierwszych wizyt - obejmuje ono cały proces leczenia pacjenta.

Osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (art. 24) korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów.

 

Logotypy nad stopka

Narodowy Fundusz Zdrowia
Logo CERTA
TÜV Rheinland Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1

Ważne

Dla Pracowników

Administracja

Kancelaria w Szpitalu jest czynna:
w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 07:30 - 14:00