Udostępnianie dokumentacji medycznej

Kopia dokumentacji medycznej pacjenta udostępniana jest na wniosek:

 • Pacjenta
 • Osoby upoważnionej przez pacjenta
 • Przedstawiciela ustawowego pacjenta: rodzic (do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia,) opiekun ustanowiony przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (np. opieka nad małoletnim, opieka nad ubezwłasnowolnionym)
 • W razie śmierci pacjenta – osoby bliskiej zmarłego pacjenta (małżonek, krewny do drugiego stopnia lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta)

 

W jaki sposób?

Wniosek może być złożony w dowolnej formie, w szczególności w formie pisemnej, za pośrednictwem środków informatycznych, teleinformatycznych i elektronicznych, lub ustnej oraz osobiście.

 • Wniosek można przesłać

na adres pocztowy USK-1:
71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1,
71-460 Szczecin, ul. Broniewskiego 26,
72-010 Police, ul. Siedlecka 2

za pośrednictwem platformy ePUAP:
/USK_Nr_1_PUM/SkrytkaESP

lub przez:
Formularz kontaktowy do Szpitala

 • Wnioski można również składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godzinach: 7:30 - 14:00 w Kancelarii, lub w komórkach organizacyjnych Szpitala, w których dokumentacja została wytworzona.

  Poza wskazanymi godzinami wnioski składać można w Izbie Przyjęć Szpitala przy ul.  Siedlecka 2 w Policach albo Psychiatrycznej Izbie Przyjęć przy ul. Broniewskiego 26 w Szczecinie albo w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie.

Przykładowy wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (PDF)

 

W jakiej formie udostępniana jest kopia dokumentacji medycznej?

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
 • na informatycznym nośniku danych (cyfrowy zapis badania diagnostycznego)

 

W jaki sposób udostępniana jest kopia dokumentacji medycznej?

 • do wglądu w siedzibie Szpitala, w jednostce w której wytworzono dokumentacje medyczną, po ustaleniu terminu
 • po przez odbiór osobisty w siedzibie Szpitala od pn.-pt.
  Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1: budynek DYREKCJA, parter, pom.1.12, w godzinach 7:30 – 15:00:
  Police, ul. Siedlecka 2, IVp. pom.539, w godzinach 7:30 – 14:30;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego, listem poleconym, na wskazany w złożonym wniosku adres;


Obecnie nie ma możliwości udostępnia kopii dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

 

Kiedy otrzymam kopie dokumentacji medycznej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, udostępnianie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki, a więc możliwie jak najszybciej.

 

Koszty?

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital może pobierać opłatę. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie mogą przekroczyć wysokości kwot określonych w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta.

 • Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 14,38 zł brutto
 • Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,50 zł brutto
 • Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 2,87 zł brutto

Opłat nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej po raz pierwszy w żądanym zakresie.

 

Logotypy nad stopka

Narodowy Fundusz Zdrowia
Logo CERTA
TÜV Rheinland Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1

Ważne

Dla Pracowników

Administracja

Kancelaria w Szpitalu jest czynna:
w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 07:30 - 14:00